Zahraj si: UBRÁŇ SA!

  • Koncept „detskej sebaobrany“ sa skladá z viacerých bojových umení, ale bazálnu platformu tvorí jednoznačne karate – umenie prázdnej ruky. Výhodou fúzie bojových umení je schopnosť ponúknuť naším aktuálnym, ale najmä novým potenciálnym členom širšie možnosti, ako sa brániť efektívnejšie a využívať repertoár techník a princípov sebaobrany, ktoré sa dajú unikátne prepojiť. Tréningy sebaobrany prostredníctvom karate naučia deti riešiť sporné situácie a v kritickom momente primerane zareagovať, či aplikovať pravidlá hry fair-play v živote. Deti sa vďaka aktívnemu cvičeniu môžu zlepšovať v pohybových schopnostiach, a ich duševná stránka môže byť obohatená o posilnenie vnútornej rovnováhy a rozvoj sebaregulácie.
  • Na projekt bola poskytnutá dotácia z rozpočtu hlavného mesta.
  • Názov projektu „Zahraj si: UBRÁŇ SA!“ v sebe zahŕňa všetky činnosti/aktivity, ktoré sú záujmové a súčasne vzdelávacie.
  • Aktivita 1: Zahraj si – evokuje „jazyk“ dnešnej „online“ generácie, ktorú by sme radi aktivizovali prostredníctvom pravidelnej tréningovej činnosti, no najmä systematických pohybových aktivít. Našim hlavným cieľom je vštepiť deťom a mládeži fakt, že obsahom voľnočasových aktivít by mal byť predovšetkým reálny pohyb a nie e-pohyb v online počítačových hrách. V rámci projektu by sme radi vytvorili systém „levelov“ – teda aktivizácie karatistov cez víziu dosiahnutia rôznych úrovní výkonnosti, ktorú si sami môžu zvoliť a súčasne meniť. Čiže hlavným cieľom je „hrať sa“ prostredníctvom pohybu.
  • Aktivita 2: Druhá časť názvu „UBRÁŇ SA! sa zameriava na aktivity spojené s pohybovou aktivitou detskej sebaobrany. Pomocou veku primeraných aktivít sa deti hravou formou učia, ako budovať bezpečnejšie vzťahy s rovesníkmi, členmi rodiny, spolužiakmi a ako využiť prítomnosť aj cudzích ľudí za účelom ochrany, pokiaľ rodič/dôveryhodná osoba nie sú v blízkosti. Cieľom aktivity je, aby deti vedeli rozpoznať nebezpečenstvo a poznali spôsoby, akými ho môžu konfrontovať, vysporiadať sa s nebezpečnou situáciou a ako svoj strach či skúsenosti komunikovať s dospelými, ktorí im môžu pomôcť. Spôsob vedenia kurzu a aktivity majú za úlohu podporiť v deťoch pocit, že aj ony sú dôležitou súčasťou budovania ich vlastnej bezpečnosti a majú právo na telesnú integritu.
  • Aktivita 3: Denný tábor v spolupráci viacerých subjektov – športový klub Športová škola karate Bratislava / ZŠ Tupolevova 20, BA / Akadémia Policajného zboru v Bratislave, MČ Petržalka, Okresné riaditeľstvo PZ Petržalka V.